SPRÁVNA ŠKOLA
sa stará o rozum
aj srdce žiaka....viac
Urobte si test ADHD, vďaka ktorému môžete zistiť, či má vaše dieťa sklony k hyperaktivite......viac
Preverený koncepčný program pre deti od MŠ až po 5. ročník ZŠ s dokázateľnými výsledkami..."...viac
Prečitajte si o projekte DRUHÝ KROK, ktorý pomáha vašim deťom pochopiť emócie iných......viac

Učebný plán, osnovy a organizácia

Učebný plán pre odborných zamestnancov

Učebný plán Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre odborných zamestnancov
Forma, spôsob a organizácia štúdia: Prednášky a výcvik pre odborných zamestnancov

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet vyučovacích hodín vo vzdelávacom projekte

Prezenčne/
dištančne
Prezenčne/
dištančne
Prezenčne/
dištančne
Spolu prezenčne Spolu
dištančne
Odborno-teoretická časť vzdelávania 2/2  2/2 2/2 6 6
Pedagogicko-psychologické problémy žiakov s emočnými poruchami a poruchami správania 2/2        
Sociálno-psychologické problémy agresie a násilia v rodinách a v školách    2/2      
Špeciálno-pedagogické problémy v školách     2/2    
Odborno-praktická časť vzdelávania 7/7  7/7 0 14 14
Rozvoj prosociálneho správania    7/7        
DRUHÝ KROK 
výchovno-preventívny program rozvoja tolerancie proti násiliu v školách
   7/7     20h   20h
       

Spolu: 40 vyučovacích hodín (8 kreditov + 3 kredity za záverečnú prezentáciu pred trojčlennou skúšobnou komisiou)


Učebný plán pre učiteľov materských a základných škôl


Učebný plán Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl
Forma, spôsob a organizácia štúdia: Prednášky a výcvik pre pedagogických pracovníkov

Kategórie a 
názvy vyučovacích predmetov

Počet vyučovacích hodín vo vzdelávacom projekte

Prezenčne/
dištančne

Prezenčne/
dištančne

Prezenčne/
dištančne

Spolu Prezenčne

Spolu dištančne

Odborno-teoretická časť vzdelávania

8/2

8/2

8/2

24

6

Pedagogicko-psychologické problémy žiakov s emočnými poruchami a poruchami správania

8/2

 

 

 

 

Sociálno-psychologické problémy agresie a násilia v rodinách a v školách

 

8/2

 

 

 

Špeciálno-pedagogické problémy v školách

 

 

8/2

 

 

Odborno-praktická časť vzdelávania

8/7

8/7

0

16

14

Rozvoj prosociálneho správania

8/7

 

 

 

 

DRUHÝ KROK výchovno-preventívny program rozvoja tolerancie proti násiliu v školách     

 

8/7

 

 40h

 20h

 

 

 

 Spolu: 60 vyučovacích hodín (12 kreditov + 3 kredity za záverečnú prezentáciu pred trojčlennou skúšobnou komisiou)

Osnovy a organizácia

A. Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách a v školských zariadeniach pre odborných zamestnancov


I. Pedagogicko-psychologické problémy žiakov s emočnými poruchami a poruchami správania
• charakteristika a klasifikácia problémov a porúch žiakov v správaní
• syndróm ADHD
• diagnostika problémov a porúch žiakov v správaní v práci učiteľa a pedagogického pracovníka
II. Sociálno-psychologické problémy agresie a násilia v rodinách a v školách
• sociálna psychológia školy, diagnostika sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v triedach
• intervencie na elimináciu agresie a násilia v školách
III. Špeciálno-pedagogické problémy
• reedukácia žiakov so špeciálnymi potrebami
• prevencia porúch žiakov v učení
IV. Rozvoj prosociálneho správania odborných zamestnancov
• osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných
• komunikácia pri vedení žiakov a efektívne riešenie konfliktov na pracovisku a v triede
• rozvíjanie emocionálnej inteligencie pracovníka
• tolerancia v medziľudských vzťahoch na pracovisku a v triede
• prevencia psychického mobbingu (šikanovania) na pracovisku a v triede
V. DRUHÝ KROK – výchovno-preventívny program rozvoja tolerancie proti násiliu v školách
• sociálno-emocionálne učenie a rozvoj emocionálnej inteligencie žiakov
• preventívne, rozvíjajúce a intervenčné programy v školách
• charakteristika programu DRUHÝ KROK
• doterajšie výsledky aplikácie programu v SR a v zahraničí
• zážitková práca s vlastným programom
Hlavné témy obsahu modulov môžu byť aktualizované s ohľadom na zmeny v systéme vzdelávania, alebo adaptované podľa regionálnych špecifík v rozsahu maximálne do 30% hodinovej dotácie modulu pri dodržaní cieľov modulu.


B. Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl


I. Pedagogicko-psychologické problémy žiakov s emočnými poruchami a poruchami správania
• charakteristika a klasifikácia problémov a porúch žiakov v správaní
• syndróm ADHD
• diagnostika problémov a porúch žiakov v správaní v práci učiteľa a pedagogického pracovníka
• intervencia a náprava porúch žiakov v správaní v práci učiteľa a pedagogického pracovníka
• prevencia porúch žiakov v správaní v práci učiteľa
II. Sociálno-psychologické problémy agresie a násilia v rodinách a v školách
• sociálno-patologické javy v rodinách
• sociálno-patologické javy v školách
• agresia, násilie, šikanovanie žiakov
• sociálna psychológia školy, diagnostika sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v triedach
• intervencie na elimináciu agresie a násilia v školách
III. Špeciálno-pedagogické problémy
• problémy a poruchy žiakov v učení
• školská zrelosť a úroveň kognitívneho vývinu žiakov
• žiaci so špeciálno-výchovnými potrebami v školách
• reedukácia žiakov so špeciálnymi potrebami
• prevencia porúch žiakov v učení
IV. Rozvoj prosociálneho správania
• osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných
• komunikácia pri vedení žiakov a efektívne riešenie konfliktov na pracovisku a v triede
• rozvíjanie emocionálnej inteligencie pedagogického pracovníka
• tolerancia v medziľudských vzťahoch na pracovisku a v triede
• prevencia psychického mobbingu (šikanovania) na pracovisku a v triede
V. DRUHÝ KROK – výchovno-preventívny program rozvoja tolerancie proti násiliu v školách
• sociálno-emocionálne učenie a rozvoj emocionálnej inteligencie žiakov
• preventívne a rozvíjajúce a intervenčné programy v školách
• charakteristika programu DRUHÝ KROK
• doterajšie výsledky aplikácie programu v SR a v zahraničí
• zážitková práca s vlastným programom
Hlavné témy obsahu modulov môžu byť aktualizované s ohľadom na zmeny v systéme vzdelávania, alebo adaptované podľa regionálnych špecifík v rozsahu maximálne do 30% hodinovej dotácie modulu pri dodržaní cieľov modulu.


Organizácia vzdelávania

Vzdelávanie je organizované blokovo.


Forma záverečnej skúšky

Po absolvovaní vzdelávania vykoná každý účastník v stanovenom termíne skúšku spolu s obhájením svojej výstupnej práce pred trojčlennou komisiou. Následne absolvent získa certifikát, ktorý ho oprávňuje pracovať s programom DRUHÝ KROK v edukačnom procese, pričom mu bude priradený príslušný počet kreditov.