SPRÁVNA ŠKOLA
sa stará o rozum
aj srdce žiaka....viac
Urobte si test ADHD, vďaka ktorému môžete zistiť, či má vaše dieťa sklony k hyperaktivite......viac
Preverený koncepčný program pre deti od MŠ až po 5. ročník ZŠ s dokázateľnými výsledkami..."...viac
Prečitajte si o projekte DRUHÝ KROK, ktorý pomáha vašim deťom pochopiť emócie iných......viac

Poslanie a ciele

DRUHÝ KROK (z angl. orig. SECOND STEP) je akreditovaný a certifikovaný program výchovno preventívneho charakteru. Jeho poslaním je vyškolenie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, aby efektívne aplikovali  projekt v materských a základných školách a v iných školských zariadeniach.

AKÉ SÚ ŠPECIFICKÉ CIELE DRUHÉHO KROKU?

  • Uplatniť v rámci vzdelávacieho procesu teoretické a praktické poznatky zo sociálnej a emocionálnej sféry, vďaka ktorým sa  podporí prevencia voči agresivite a násiliu na školách.
  • Zamerať sa na prevenciu a  zabrániť rozširovaniu násilia u detí v školách a v školských zariadeniach. 
  • Využiť DRUHÝ KROK ako učebnú pomôcku v predmete Etická výchova a zvládnuť prípadné úpravy a modifikácie  vzhľadom na konkrétne  situácie, ktoré na školách môžu nastať.
  • Vedieť plánovať a vyhodnotiť aj svoj profesijný rast.
  • Vytvoriť plán a program sociálno - emocionálneho vzdelávania s dôrazom na mentálne zdravie a osobnostný rozvoj žiakov.
Vzdelávanie sa sústreďuje na osvojenie si špecifických metodických, didaktických a sociálnych zručností pre prácu s programom DRUHÝ KROK. Každý účastník školenia sa detailne zoznámi s danou problematikou, s rôznymi formami problémov a porúch detí v  správaní (s dôrazom na agresiu, hyperaktivitu, intoleranciu, diskrimináciu ) a o možnostiach ich nápravy prostredníctvom preventívnych, diagnostických a intervenčných stratégií.

Informácie, ktoré  si pedagogickí a odborní zamestnanci na vzdelávaní osvoja  vyplývajú z vedomostí a skúseností lektoriek s bohatou školsko - psychologickou praxou a slúžia ako podnety, návrhy a odporúčania pedagógom na riešenie problémových situácií s deťmi a ich emóciami či správaním.

Hlavným cieľom DRUHÉHO KROKU je poskytnutie kompetencie na používanie učebnej pomôcky a samotného výchovno preventívneho programu, vďaka ktorému pedagógovia a odborní zamestnanci zabránia nárastu intolerancie a agresivity na školách či iných školských zariadeniach, čím podporia rozvoj empatie a spoločenskej integrácie u svojich žiakov.

MŠ SR odporúča využívať tento program ako učebnú pomôcku nielen v materských školách a na 1. stupni základných škôl, ale aj v čase mimo vyučovacích hodín.