SPRÁVNA ŠKOLA
sa stará o rozum
aj srdce žiaka....viac
Urobte si test ADHD, vďaka ktorému môžete zistiť, či má vaše dieťa sklony k hyperaktivite......viac
Preverený koncepčný program pre deti od MŠ až po 5. ročník ZŠ s dokázateľnými výsledkami..."...viac
Prečitajte si o projekte DRUHÝ KROK, ktorý pomáha vašim deťom pochopiť emócie iných......viac

Lektori

Prof. PhDr. Gajdošová Eva, PhD.

Vyštudovala pedagogickú psychológiu v kombinácii s jazykom anglickým na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 1981 až do roku 2011 pracovala na Katedre psychológie ako vysokoškolský učiteľ so zameraním na školskú psychológiu (poruchy správania, špecifické a vývinové poruchy učenia, sociálna psychológia školy, sociálno-psychologický výcvik, preventívne programy, metódy školskej psychológie, teoretické a praktické otázky výchovno-preventívneho programu DRUHÝ KROK). Na Filozofickej fakulte UK získala aj titul PhD. a Prof. Od januára 2012 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, kde garantuje Študijný program Školská a pracovná psychológia v magisterskom štúdium 3.1.9. Psychológia a je tiež garantkou doktorandského štúdia Školská psychológia .

Je spoluzakladateľka Asociácie školskej psychológie  SR a ČR, v ktorej bola v rokoch 1998 – 2000 jej predsedkyňou. Je členkou EFPA Standing Committee Psychology in Education – N.E.P.E.S. v Bruseli, členkou Medzinárodnej asociácie školskej psychológie ISPA a predsedkyňou občianskeho združenia PROFKREATIS.
Z jej iniciatívy sa založila a realizovala humanistická Škola priateľského partnerstva, v ktorej výskumne overovala opodstatnenosť funkcie a pôsobenia školského psychológa a možnosť zavedenia humanistických prvkov do procesu edukácie.

Je  držiteľkou certifikátu trénera v preventívnom programe proti násiliu v školách SECOND STEP (v slovenskej modifikácií DRUHÝ KROK) získaného od CommitteeforChildren, Seattle, USA v r. 2004 a hlavným koordinátorom vzdelávania v tomto programe.

Je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia PROFKREATIS so sídlom v Ružovej doline 29 v Bratislave. Organizuje intervenčné programy pre žiakov a učiteľov (program riešenia konfliktov na školách, program k tolerancii a znižovaniu agresivity na školách, program emocionálnej a sociálnej inteligencie na školách).
Pôsobila aj ako lektorka po vzdelávaní manažérov a vedúcich pracovníkov Úradu vlády SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a v Inštitúte verejnej správy.
__________________________________

PhDr. Herényiová Gabriela, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 1982 až doteraz pracuje na Filozofickej fakulte ako vysokoškolský učiteľ školskej a pedagogickej psychológie.V rokoch 2004 až 2007 sa absolvovala výcvik  v oblasti rodinnej terapie v Prahe. Je členkou Medzinárodnej asociácie školskej psychológie (ISPA) a zastupuje Asociáciu školskej psychológie (AŠP) SR a ČR v tejto organizácii, ktorá každoročne organizuje kolokviá v rôznych krajinách sveta.
Zúčastňovala sa na realizácii humanistickej Školy priateľského partnerstva, v ktorej výskumne overovala opodstatnenosť funkcie a pôsobenia školského psychológa priamo na školách a možnosti zavedenia humanistických prvkov do našich škôl. Je držiteľkou certifikátu v preventívnom programe proti násiliu v školách SECOND STEP (v slovenskej modifikácií DRUHÝ KROK) získaného od CommitteeforChildren, Seattle, USA v r. 2004.
Organizuje intervenčné programy pre žiakov a učiteľov (program riešenia konfliktov na školách, program k tolerancii a znižovaniu agresivity na školách, program emocionálnej a sociálnej inteligencie na školách).
___________________________________

PaedDr. Mária Barancová 

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Trnave odbor Špeciálna pedagogika. Od roku 1984 pracovala ako učiteľka a od roku 1991 ako riaditeľka na základnej škole. V roku 2004 sa stala riaditeľkou Súkromnej základnej školy s humanistickým zameraním. V rokoch 1993-1995 vzdelávala vedúcich pedagogických pracovníkov. V rokoch 1997 - 200 bola tvorcom a realizátorom projektu "Rovnaká šanca pre všetkých" zameraného na integráciu a edukáciu zdravotne postihnutých detí. V roku 1998 spolupracovala na organizovaní odborného seminára so zahraničnou účasťou, zástupcom OSN a Jedličkovho ústavu v Prahe. V tom istom roku bola členkou poradnej komisie pre tvorbu legislatívy MŠ SR - oddelenia špeciálnych škôl. V roku 2000 bola spoluriešiteľom projektu "Výchova k tolerancii" v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Je spoluautorkou učebníc: "Čítanka pre 6. ročník ŠZŠ", "Čítanka pre 7.ročník ŠZŠ" a "Čítanka pre 8. ročník ŠZŠ". V roku 2001 bola spoluriešiteľom overovania projektu podporného učiteľa. V tom istom roku bola konzultantom grantovej úlohy ÚVSR "Profesionálna orientácia a voľba povolania rómskej mládeže". V roku 2002 bola členkou organizačného výboru "Romiáda 2002". V roku 2003 sa stala členkou Asociácie školskej psychológie SR a ČR ako aj členkou výkonného výboru OZ PROFKREATIS. V roku 2005 bola spoluorganizátorom seminára zameraného na agresiu a agresivitu v školách "Spoločne proti násiliu za bránami škôl" a "Multikultúrne tolerantná škola". V súčasnosti je prezidentkou Slovenskej komory učiteľov a poslankyňou Miestneho úradu Bratislava-Ružinov.
___________________________________

Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Vyštudovala odbor psychológia – pedagogika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vykonala rigoróznu skúšku a získala titul PhDr., ako aj obhájila kandidátsku prácu a získala titul CSc.. Titul Doc. získala v roku 1995 na Filozofickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1996 absolvovala rôzne kurzy ako Muzikoterapia, Adlerova terapia, Satirovej terapeutický rodinný kurz. Od roku 1974 pôsobila ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte, neskôr sa stala vedúcou kabinetu psychológie. V roku 1984 pôsobí na Filozofickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici na katedre psychológie. Za túto svoju pôsobnosť bola dvakrát vedúcou katedry psychológie a prorektorkou pre pedagogickú činnosť. Zúčastňovala sa mnohých zahraničných aktivít ako aj medzinárodných podujatí v Bostone, Melbourne,  Egeri či Instanbule. Je členkou redakčnej rady „Pedagogická revue“, „Školský psychológ“ či „Múzy v škole“. Takisto je členkou ISPA a predsedníčkou Asociácie školskej psychológie SR a ČR.