SPRÁVNA ŠKOLA
sa stará o rozum
aj srdce žiaka....viac
Urobte si test ADHD, vďaka ktorému môžete zistiť, či má vaše dieťa sklony k hyperaktivite......viac
Preverený koncepčný program pre deti od MŠ až po 5. ročník ZŠ s dokázateľnými výsledkami..."...viac
Prečitajte si o projekte DRUHÝ KROK, ktorý pomáha vašim deťom pochopiť emócie iných......viac

Akreditácia MŠVVŠ SR

Stanovisko Ministerstva školstva SR:

Na základe pozitívnych výsledkov z overovania efektívnosti programu DRUHÝ KROK (pôvodne pod názvom SRDCE NA DLANI) v pilotných základných školách na Slovensku, ktoré v rokoch 2003-2007 realizovali pracovníci Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky listom zo dňa 28. mája 2008 pod číslom CD-2008-3161/6959-1:911 odporúča výchovno - preventívny program Second Step v slovenskej verzii DRUHÝ KROK využiť ako učebnú pomôcku etickej výchovy na prvom stupni základných škôl, v školských kluboch detí, v čase mimo vyučovania, v práci školských psychológov a v materských školách.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva podľa §42 ods. 2 písm. e) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako príslušný orgán schvaľuje program kontinuálneho vzdelávania s názvom: „Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl“, ktorého poskytovateľom je PROFKREATIS, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava. Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 60 hodín. Vzdelávanie je možné v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:

•    učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
•    učiteľ pre primárne vzdelávanie
•    učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Číslo rozhodnutia o akreditácií: 410/2011 – KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 15
Rozhodnutie z 14. januára 2011


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva podľa §42 ods. 2 písm. e) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako príslušný orgán schvaľuje program kontinuálneho vzdelávania s názvom: „Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách a v školských zariadeniach pre odborných zamestnancov“, ktorého poskytovateľom je PROFKREATIS, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava. Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 40 hodín. Vzdelávanie je možné v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:

•    všetky kategórie odborných zamestnancov

Číslo rozhodnutia o akreditácií: 411/2011 – KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 11
Rozhodnutie z 14. januára 2011